Žeimių g. 6, Jonava LT-55149

(8-349) 51 870

rastine@jmm.lt

VII tarptautinis jaunųjų pianistų konkursas “Mano vaikystės draugas – fortepijonas 2021”

VII tarptautinis jaunųjų pianistų konkursas

„Mano vaikystės draugas – fortepijonas“

NUOSTATAI

 

ORGANIZATORIAI

 • Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokykla.

VIETA IR LAIKAS

 • Konkursas vyks 2021 m. gruodžio 2 d. Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokykloje, Žeimių g. Nr. 6, Jonava, telefono Nr. +370 (349) 51870

DALYVIAI

 • Konkurse gali dalyvauti formalųjį švietimą papildančių ugdymo institucijų jaunieji pianistai;
 • Konkurse negali dalyvauti praėjusių tarptautinių konkursų „Mano vaikystės draugas – fortepijonas“ Grand Prix laimėtojai.

Konkurso dalyviai skirstomi į tris grupes pagal klases:

A  1 – 3 klasės – programa iki 5 min.

B  4 – 5 klasės – programa iki 7 min.

C  6 – 8 klasės – programa iki 10 min.

REPERTUARAS

Dalyviai atlieka dvi skirtingo charakterio ir skirtingų epochų laisvai pasirinktas pjeses:

 • Baroko epochos kūrinys;
 • XX – XXI amžiaus kūrinys.

      Programa atliekama atmintinai.

VERTINIMO KOMISIJA

 • Vertinimo komisijos sudėtis bus paskelbta prieš konkursą;
 • Vertinimo komisijos sprendimai yra galutiniai ir neskundžiami.

BENDROSIOS SĄLYGOS

 • Konkurso dalyvio mokestis – 25 €. Neatvykus į konkursą, mokestis negrąžinamas;
 • Pedagogams bus išduodami kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai (kaina – 5 €. Sumokėti atvykus į konkursą).
 • Konkurso perklausos viešos. Organizatoriams priklauso visos teisės į konkurso dalyvių įrašus be papildomo apmokėjimo.
 • Visuomenės informavimo tikslu, konkurso metu bus fotografuojama ir filmuojama, todėl konkurso dalyviai gali būti matomi renginio nuotraukose ir vaizdo įrašuose. Dalyvių nuotraukos bei vaizdo įrašai gali būti skelbiami organizatoriaus interneto svetainėje ir socialinių tinklų paskyrose bei platinami įvairiose žiniasklaidos priemonėse, informuojant apie konkursą. Šios sąlygos sutikimas yra konkurso dalyvio paraiška.
 • Konkursas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimais bei teisės aktais dėl renginių organizavimo, atsižvelgiant į COVID – 19 ligos epideminę situaciją Lietuvoje.
 • Lietuvos Respublikos vyriausybei paskelbus karantiną ar uždraudus / apribojus viešus renginius, konkursas bus organizuojamas nuotoliniu būdu. Tuomet konkurso organizavimo sąlygos ir tvarka bus skelbiamos papildomai mokyklos interneto svetainėje, socialiniuose tinkluose bei išsiunčiama informacija elektroniniu paštu.
 • Konkurso tvarkaraštis, tikslus dalyvių sąrašas, repeticijų ir pasirodymų laikas bus paskelbtas

2021 m. lapkričio mėn. 25 d. mokyklos svetainėje www.jmm.lt  bei informuojama elektroniniu laišku paraiškas atsiuntusiems adresatams.

 • Konkursui priimama ne daugiau 70 paraiškų.

 

 

VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAI

 • Kiekvienos amžiaus grupės atlikėjai apdovanojami laureatų I, II, III vietų bei diplomantų diplomais bei prizais;
 • Skiriamas 1 pagrindinis prizas Grand Prix ;
 • Atskiros nominacijos numatytos geriausiems baroko bei XX-XXI amžiaus kompozitorių kūrinių atlikėjams;
 • Visi konkurso dalyvių mokytojai apdovanojami padėkos raštais.

 

DALYVIO MOKESTĮ PERVESTI

Gavėjas:

Jonavos J. Miščiukaitės meno mokykla

Gavėjo sąskaitos numeris:

LT 02 4010 0510 0364 6299

Luminor Bank AB

Banko kodas 40100

Įmokoje būtina nurodyti dalyvio vardą ir pavardę, kategoriją, konkurso pavadinimą.

Visas su mokesčio persiuntimu susijusias išlaidas apmoka patys dalyviai. Neatvykus į konkursą – mokestis negražinamas.

PARAIŠKŲ PATEIKIMO TVARKA

 • Užpildyta paraiška siunčiama konkursasjmm@gmail.com
 • Paraiškos priimamos nuo 2021m. lapkričio 1 d. iki 2021 m. lapkričio 15 d. imtinai.
 • Kartu su paraiška privaloma atsiųsti dalyvio mokesčio įmokėjimą patvirtinančio dokumento kopiją.
 • Dalyvio paraiškos formą ir informaciją galima rasti: jmm.lt

 

INFORMACIJA TEIKIAMA

Konkurso koordinatorė

Roma Balienė +370 (652) 60681

konkursasjmm@gmail.com

VII international competition of young pianists

„My childhood friend – piano”

 REGULATIONS

 

ORGANIZERS 

 • Janina Misciukaitė School of Art.

PLACE AND TIME 

 • Competition will take place on 2nd December, 2021 in Janina Misciukaitė School of Art, address Zeimių str. No. 6, Jonava, phone No. +370 (349) 51870.

PARTICIPANTS

 • The competition is open to young pianists from educational institutions complementing formal education;
 • Grand Prix winners of previous international competitions “My childhood friend – piano” are not eligible to compete.

Participants of competition are divided into three groups according to classes:

A 1 – 3 classes – programme until 5 min.

B 4 – 5 classes – programme until 7 min.

C 6 – 8 classes – programme until 10 min.

REPERTOIRE

Participants perform two freely chosen plays of different character and different epochs:

 • A work form Baroque epoch;
 • XX – XXI century work.

      Programme is performed by heart.

JURY

 • The composition of the jury will be announced before the competition;
 • The decisions of jury are final and cannot be changed.

GENERAL CONDITIONS

 • Fee for participant of competition is 25 €. The fee is not refunded for non-attendance;
 • Professional development certificates will be issued for educators (price is 5 € and is paid on arrival).
 • All competition performances are open to the public. Organizers have all rights to records of competition participants without any additional payments.
 • For the purpose of informing the public, the competition will be photographed and filmed, so the participants of the competition can be seen in the photos and videos of the event. Photos and videos of the participants can be published on the organizer’s website and on social network accounts and distributed in various media informing about the competition. Acceptance of this condition is the participant’s application.
 • The competition is organized in accordance with the decisions of the Minister of Health of the Republic of Lithuania, the Head of State Operations of the State Emergency Situation and legal acts on the organization of events, taking into account the COVID – 19 epidemic situation in Lithuania.
 • If the government of the Republic of Lithuania announces quarantine or bans / restricts public events, the competition will be organized remotely. Then the conditions and procedure for organizing the competition will be additionally published on the school’s website, social networks and information will be sent by e-mail.
 • Schedule of competition, exact list of participants, time of rehearsal and performances will be announced on 25thNovember, 2021, in school’s website jmm.lt, also information will be sent by email for those addressees who sent their requests by email.

EVALUATIONN AND AWARDS

 • Performers of each age group are awarded diplomas and prizes of I, II and III places.
 • 1 Grand Prix is awarded;
 • Separate nominations are intended for the best performers of works of Baroque epoch and XX-XXI century composers;
 • All educators of competitors are awarded by letter of thanks.

PARTICIPANT FEE SHOULD BE TRANSFERRED

Receiver:

Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokykla

IBAN of receiver:

LT 02 4010 0510 0364 6299

Bank: Luminor Bank AB

Bank code: 40100

Payment must indicate the name and surname of the participant, category, name of the competition.

All costs related to the transfer of the fee shall be paid by the participants themselves. The fee is non-refundable in case of non-participation.

 

APPLICATION PROCEDURE

 • Completed application is sent to konkursasjmm@gmail.com
 • Applications are accepted from 1st November, 2021 to 15th November, 2021 inclusive.
 • Confirmation of payment must be sent together with participant’s application.
 • Application form for participant and all the information can be found on: jmm.lt

 

FOR MORE INFORMATION PLEASE CONTACT

Coordinator of competition

Roma Balienė +370 (652) 60681

konkursasjmm@gmail.com