Sveiki atvykę į internetinę Janinos Miščiukaitės svetainę!

Moksleivių elgesio taisyklės

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Visi Jonavos meno mokyklos ugdytiniai turi lygias teises ir negali būti diskriminuojami dėl amžiaus, tautybės, rasės, kalbos, tikėjimo, pažiūrų, socialinės, .šeimyninės, turtinės padėties ar kitų aplinkybių.

1.1. Visų meno mokyklos bendruomenės narių elgesys padeda kurti geranorišką ir saugią įstaigos aplinką visiems ugdytiniams, pedagogams, kitiems darbuotojams ir jų šeimos nariams. Kad įsigalėtų ir vyrautų puikus mikroklimatas, būtina, jog atidumas, nuoširdus bendravimas su kitais taptų įpročiu ir kiekvienas bendruomenės narys būtų atsakingas ne tik už save bet ir kitus.

1.2. Ugdytinių elgesys grindžiamas Vaiko Teisių Konvencija, mokyklos Nuostatuose numatytomis mokinių teisėmis ir pareigomis bei šiomis Taisyklėmis.

1.3. Visi mokyklos ugdytiniai turi laikytis Ugdytinio elgesio taisyklių (toliau ­Taisyklės), vykdyti mokyklos darbuotojų nurodymus, žinoti moralės ir etikos principus bei gyventi pagal juos.

1.4. Palaikyti švarą mokykloje ir visoje jos teritorijoje.

1.5. Drausmingai elgtis mokyklos aplinkoje.

1.6. Tausoti mokyklos inventorių, mokymo priemones.

 

 

II. MENO MOKYKLOS UGDYTINIS TURI TEISĘ

2.1. Į minties ir saviraiškos laisvę: reikšti savo mintis ir nuomonę.

2.2. Į asmeninį gyvenimą ir paslaptis. Niekas negali patirti psichologinio, moralinio ar fizinio smurto nei iš mokytojų, nei iš kitų ugdytinių pusės. Visi kilę ginčai sprendžiami laikantis žmogaus teisių.

2.3. Ugdytinio vertinimas negali būti grindžiamas antipatijų principu.

2.4. Pagal savo gebėjimus ir poreikius mokytis mokykloje ir įgyti atitinkamas pasirinkto dalyko kompetencijas.

2.5. Mokytis savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje, turėti higienos reikalavimus atitinkančią darbo vietą ir mokymosi krūvį.

2.6. Konsultuotis su pedagogais, dalyvauti renginiuose.

 

 

III. MENO MOKYKLOS UGDYTINIS PRIVALO

3.1. Laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų, meno mokyklos Nuostatų, mokymo sutarties taisyklių, pareigų, nurodytų šiose Taisyklėse.

3.2. Mokėti meno mokyklos himną.

3.3. Nevėluoti ir nepraleisti pamokų be pateisinamos priežasties, apie neatvykimo priežastis informuoti kuruojantį pedagogą ar mokyklos administraciją, atlikti namų užduotis.

3.4. Saugoti mokyklos ir bendramokslių turtą, mokyklos žaliuosius plotus: jų netrypti, nešiukšlinti, nelaipioti medžiais; nesimušti, nemeluoti, nevogti, nenaudoti necenzūrinių žodžių, smurto, reketo.

3.5. Nevartoti alkoholio, tabako ir kitų narkotinių ar psichotropinių medžiagų, nežaisti kortomis ir kitų azartinių žaidimų.

3.6. Nesinaudoti pamokų metu mobiliuoju telefonu, grotuvais, ausinukais.

3.7. Nesinešioti degtukų, žiebtuvėlių, dujų balionėlių, peilių, aštrių daiktų, pirotechninių ar kitų sprogstamųjų medžiagų.

3.8. Palikti tvarkingą savo mokymosi vietą, laikytis higienos normų ir tvarkos tualetuose.

3.10. Nesinaudoti elektros prietaisais, nekaišioti daiktų į rozetes.

3.11. Pagal nustatytą tvarką laiku atsiskaityti su mokyklos biblioteka ir sandėliu.

3.12. Nesivesti į mokyklą pašalinių asmenų, nesuderinus su kuruojančiu pedagogu.

3.13. Pasiimant iš mokyklos budinčio raktą nuo kabineto, pateikti mokyklos mokinio pažymėjimą, baigus naudotis, raktą grąžinti atgal ir pasirašyti registracijos knygoje.

3.14. Pateikti tėvams (globėjams) informacinius raštus apie organizuojamus renginius už mokyklos ribų; tėvams, susipažinus pasirašytinai, juos grąžinti pedagogui.(Nepristatęs informacinio rašto mokinys į išvyką nevyksta.).

3.15. Susipažinti rašytinai su šiomis Taisyklėmis. Prieš kiekvieną išvyką – su Saugaus elgesio ir Išvykų instrukcijomis (Taisyklėmis) pagal direktoriaus patvirtintą Tvarką.

 

 

IV. UGDYTINIŲ SKATINIMAS IR DRAUSMINIMAS

4.1. Ugdytiniai gali būti skatinami ir drausminami:

4.1.1. pedagogo;

4.1.2. mokyklos administracijos, mokyklos budinčiųjų;

4.1.3. mokyklos pedagogų tarybos;

4.1.4. mokyklos tarybos;

4.1.5. mokyklos steigėjo;

4.1.6. kitų institucijų.

4.2.1. Skatinimo ir drausminimo formos:

4.2.2. padėka žodžiu, raštu;

4.2.3. pagerbimas mokyklos renginių metu, stenduose, internetiniame puslapyje,

žiniasklaidoje, atminimo dovanomis, padėkos raštais, organizuotomis nemokamomis išvykomis.

4.2.4. pastabos žodžiu, papeikimas raštu;

4.2.5. ugdytinio pasiaiškinimas raštu pedagogui, mokyklos vadovams;

4.2.6. svarstymas mokyklos taryboje;

4.2.7. šalinimas iš mokyklos;

4.2.8. informacija Vaikų teisių apsaugos tarnybai, Nepilnamečių vaikų inspekcijai, kitoms žinyboms.